MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 2020. 07.17 hitelcél

Hitelprogram keretösszege

 

50 milliárd Ft

 

Hitelprogram célja

 

A Hitelprogram célja a kormányzati stratégia szerinti turizmusszakmai feladatok MTÜ általi integrált végrehajtásához kapcsolódva, olyan kedvező árazású finanszírozás biztosítása, amely hatékonyan hozzájárul a magyar turizmus minőségi fejlesztéséhez, versenyképességének növeléséhez, meglévő szerepének erősítéséhez, s ezen keresztül hazánk turisztikai vonzerejének növeléséhez azáltal, hogy Magyarország területén megvalósuló turisztikai beruházások finanszírozásával elősegíti a kereskedelmi szálláshelyek szolgáltatásainak fejlesztését, új kapacitások létrehozását, meglévő kapacitásaik bővítését, kihasználtságuk javítását, illetve a szálláshely működéséből származó árbevételeknek a növelését, továbbá a hazai vendéglátóhelyek infrastruktúrájának fejlesztését, új turisztikai attrakciók létrehozását, meglévők fejlesztését, rendezvényszervezéshez szükséges beruházások megvalósítását.

 

Hitel típusa:

 

Éven túli lejáratú beruházási-, és a beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó tartós forgóeszköz hitel vagy kölcsön (továbbiakban: Hitel).

 

Hitelfelvevők köre

 

A Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 651/2014/EU bizottsági rendelet I. mellékletében meghatározott Kis- és Középvállalkozás (továbbiakban: KKV) kritériumoknak megfelelő új és meglévő vállalkozások, amelyek Magyarországon bejegyzett székhellyel (vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel/telephellyel) rendelkeznek, és szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás területén tevékenykednek, továbbá a Hitelprogram céljának megfelelő beruházást valósítanak meg (továbbiakban: Hitelfelvevő).

 

A hitel felhasználása

 

A hitel kizárólag a hatályos európai uniós és magyar környezetvédelmi szabályoknak megfelelő, Magyarország területén megvalósuló

 

 • ingatlanvásárlásra, -fejlesztésre;
 • tárgyi eszköz beszerzésre;
 • immateriális javak beszerzésére (önállóan nem finanszírozható, csak valamely másik beruházási céllal együtt, legfeljebb a teljes projektköltség 10%-ának megfelelő összegben);
 • a beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó tartós forgóeszköz finanszírozásra (kizárólag az 50 főnél kevesebbet foglalkoztató mikro- és kisvállalkozások részére, minimum 2 éves futamidővel, maximum 50 ezer EUR-nak megfelelő összegben)
  fordítható, amennyiben a beruházás az alábbi tevékenységek valamelyikét szolgálja:

 

 • Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás  
  (TEÁOR 55.10, 55.20, 55,30, 55.90, 56.10, 56.21, 56.29, 56.30)
 • Konferencia-, rendezvényszervezés (rendezvényszervezéshez szükséges infrastrukturális beruházások)
 • (TEÁOR 82.30)
 • Művészet, szórakoztatás, szabadidő
  (TEÁOR 90.00, 91.00, 93.11, 93.13, 93.19, 93.21, 93.29)

 

Általános csekély összegű (de minimis) támogatási kategóriában megkezdett és nem megkezdett beruházás is, helyi infrastruktúrára irányuló támogatási kategóriában kizárólag nem megkezdett beruházás finanszírozható. 

 

A hitelprogram vonatkozásában nem nyújtható hitel

 

a) a Hitelfelvevő által visszaigényelhető általános forgalmi adó (ÁFA), vám, illeték finanszírozására, kivéve, ha a Hitelfelvevő ÁFA visszaigénylésére nem jogosult; 

b) a Hpt. 3.§ alapján nyújtott, illetve igénybe vett pénzügyi, vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatásra (pl. hitel, pénzügyi lízing), biztosításra, viszontbiztosításra, nyugdíjalapok finanszírozására, amennyiben az nem a beruházáshoz kapcsolódik; 

c) más hitel, lízing kiváltására, üzletrész, részvény, illetve más társasági részesedés vásárlására; 

d) a hiteldöntés napján fizikailag már lezárt (befejezett) vagy teljes mértékben (fizikailag és pénzügyileg is) végrehajtott beruházás finanszírozására; 

e) mezőgazdasági termelő vállalkozások - olyan vállalkozások, amelyek legutolsó lezárt, teljes üzleti év nettó árbevételének (egyéni vállalkozók esetén a vállalkozói adóalapba beszámított bevételek) több mint 50%-át mezőgazdasági tevékenység teszi ki - projektjeinek finanszírozására;

f)  élelmiszeripari projektek finanszírozására, amennyiben a támogatott beruházás eredményeként előállított termék az EUMSZ I. mellékletében feltüntetett termékkörbe tartozik, a következő esetekben: 

 

 • amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre; 
 • amennyiben a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbadás;


g) az 1379/2013/EU rendelet szerinti halászati és akvakultúra ágazattal kapcsolatos tevékenység finanszírozására;

h) turisztikai szolgáltatás-nyújtási tevékenységhez nem kapcsolódó önálló ingatlanügyletekre, ezen belül kifejezetten (de nem kizárólag): saját tulajdonú ingatlan adásvétele, saját tulajdonú/bérelt ingatlan harmadik személy részére történő bérbeadása, stb. (TEÁOR 68), olyan ingatlanvásárlás vagy ingatlan felújítás, amely az ingatlan harmadik félnek történő eladására vagy bérbeadására irányul;

i) önálló forgóeszköz finanszírozásra;

j) amennyiben a hitel célja az Útmutatóban részletezett kizárt üzleti tevékenységek valamelyikének finanszírozása.

 


Általános csekély összegű (de minimis) támogatási kategória alapján kizárt tevékenység: a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében teherszállító járművek megvásárlása.

 


Helyi infrastruktúrára irányuló támogatási kategória alapján kizárt tevékenység:

 

a) a 2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá tartozó, versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő támogatás;

b) repülőtéri és kikötői infrastruktúra;

c) speciális célú infrastruktúra;

d) kutatási infrastruktúra; 

e) innovációs klaszter;

f) energiahatékony távfűtés és távhűtés; 

g) energetikai infrastruktúra; 

h) hulladék-újrafeldolgozás és -újrahasználat; 

i) széles sávú infrastruktúra; 

j) a kultúra és a kulturális örökség megőrzése; 

k) sportlétesítmények és multifunkcionális szabadidős létesítmények.

 

Hitel összege

 

Hitelfelvevőnként 

 

 • meglévő turisztikai kapacitáshoz kapcsolódó fejlesztés esetén minimum 10 millió forint, maximum 500 millió forint,
 • új turisztikai kapacitás létrehozására irányuló beruházás esetén minimum 10 millió forint, maximum 3 milliárd forint.

 

Saját erő

 

 • általános csekély összegű (de minimis) támogatási kategória: minimum 10% (amely állami támogatást is tartalmazhat)
 • helyi infrastruktúrára irányuló támogatási kategória: minimum 10% (amely állami támogatást is tartalmazhat)

 

Hitel pénzneme

 

HUF

 

Futamidő alakulása

 

A szerződéskötéstől számított

 

Rendelkezésre tartási idő legfeljebb 1,5 év

Lejárat legalább 2 év, legfeljebb 15 év 

Türelmi idő legfeljebb 3 év

 

A rendelkezésre tartási idő nem lehet hosszabb, mint a türelmi idő.

 

Tőketörlesztés, a kamatfizetés esedékessége

 

Tőketörlesztés: a türelmi időt követő banki munkanapon, negyedévente vagy félévente egyenlő tőketörlesztő részletekben.

Ügyleti kamat fizetése: naptári negyedévente vagy félévente esedékes.

A tőkefizetés gyakorisága nem haladhatja meg a kamatfizetés gyakoriságát.

 

Biztosítékok

 

A hitelt nyújtó pénzügyi intézmény belső szabályzatai szerinti, szokásos bankári biztosítékok.

A hitelhez lehetséges a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által nyújtott készfizető kezességvállalási termék igénybevétele.

 

Hitelkérelem benyújtása

 

A hitelkérelmet a programban résztvevő pénzügyi intézmény partnereinkhez, továbbá 500 millió forint feletti hitelösszeg igénylése esetén közvetlenül az MFB Zrt-hez is be lehet nyújtani.

Ezen partnereink listáját az MFB Zrt. a honlapján, a www.mfb.hu címen teszi közzé.

 

Igénybevételi lehetőség

 

A Hitelprogram keretében refinanszírozási kölcsönszerződés és hitelszerződés megkötésére 2020. december 31-ig van lehetőség.

Hiteltörlesztési moratórium

A Takarékbank haladéktalanul gondoskodott a hitelekkel kapcsolatos rendkívüli Kormányrendelet végrehajtásáról. A Kormány rendelete azonban lehetőséget biztosít a hiteltörlesztés folytatására is.

RÉSZLETEK