Hírek, Hirdetmények

2019-08-05

A Takarék Faktorház Zrt. (székhely: 1125 Budapest, Fogaskerekű u. 4-6.; Cégjegyzékszám: 01-10-045163; Adószám: 13371971-2-43) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 122. § (4) bekezdésében foglaltak szerint közzéteszi, hogy a Takarék Faktorház Zrt.-ben az alábbi tulajdonosok rendelkeznek a befolyásoló részesedéssel:

 

Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (Székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., Cégjegyzék szám: 01-10-04-1206, Adószám: 10241662-4-44)
Tulajdoni és szavazati hányada: 100%

 

A Takarék Faktorház Zrt. (székhely: 1125 Budapest, Fogaskerekű u. 4-6.; Cégjegyzékszám: 01-10-045163; Adószám: 13371971-2-43) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 122. § (4) bekezdésében foglaltak szerint közzéteszi, hogy a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.-n kívül nincs a Takarék Faktorház Zrt.-vel szoros kapcsolatban álló személy.

 

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. a Szövetkezeti Hitelintézeti Integráció Központi Bankja és a Takarék Csoport (Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.-vel összevont alapú felügyelet alá tartozó társaságok) irányító hitelintézete a vele közvetlenül szoros kapcsolatban álló személyek körét közzéteszi a honlapján. Ezeket a közzétételeket az alábbi lnkre kattintva érheti el:

Integrációs közzétételek

 

 

Az MNB H-JÉ-I-B-118/2016. számú határozata a Takarék Faktorház Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársasággal szemben felügyeleti intézkedések és bírság szankció alkalmazásáról


A Takarék Faktorház Pénzügyi Szolgáltató Zrt-nél (székhelye: 1125 Budapest, Fogaskerekű utca 4-6., Társaság) lefolyatott összevont alapú ellenőrzést is magában foglaló átfogó vizsgálat során Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.) (MNB) Pénzügyi Stabilitási Tanácsa (PST) a következő


h a t á r o z a t o t


hozza.
I. Kötelezi a Társaságot, hogy – legkésőbb 2016. december 31. napjáig teljesítse és azt követően is folyamatosan biztosítsa az alábbiakat:

1. Az adatszolgáltatási kötelezettségét a mindenkor a hatályos jogszabályi előírások szerint teljesítse, erősítse az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges kontrollfunkciókat, annak érdekében, hogy az immateriális javak, tárgyi eszközök értékcsökkenését is bemutassa.
2. Kötelezi a Társaságot, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló szabályzat-módosítási kötelezettségének mindenkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló jogszabályban előírt határidőben tegyen eleget.

II. Rendkívüli adatszolgáltatás keretében előírja a Társaság számára, hogy a határozat rendelkező rész I. 1. alpontjában foglalt intézkedés végrehajtásáról készített – az Igazgatóság által megtárgyalt és a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott – belső ellenőri jelentést 2017.február 28. napjáig küldje meg az MNB részére.

III. Kötelezi a Társaságot a határozat rendelkező része

a) I.1 .- pontjaiban foglalt jogszabálysértés miatt 500.000 ,- Ft, azaz ötszázezer forint összegű bírság,
b) I.2. pontjában feltárt jogszabálysértés miatt 1.000.000 ,- Ft, azaz egymillió forint összegű bírság
azaz összességében 1.500.000 ,- Ft, azaz egymillió-ötszázezer forint összegű bírság megfizetésére.

 

Az MNB felhívja a Társaság figyelmét, hogy amennyiben jelen határozati kötelezéseknek nem, vagy nem teljeskörűen, illetve késedelmesen tesz eleget, az MNB-nek jogszabályban biztosított intézkedések alkalmazására van lehetősége, ideértve további bírság kiszabását is.

 

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel.

 

A kiszabott felügyeleti bírságot a kiszabásáról hozott határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 (harminc) napon belül kell az MNB-nek a 19017004-01678000-30900002 számú számlájára – „felügyeleti bírság” megjelöléssel, valamint a határozat számának feltüntetésével – befizetni. A felügyeleti bírság befizetésére meghatározott határidő elmulasztása esetén, a be nem fizetett bírságösszeg után késedelmi pótlék felszámítására kerül sor, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd (háromszázhatvanötöd) része. A késedelmesen megfizetett késedelmi pótlék után nem számítható fel késedelmi pótlék. A késedelmi pótlékot az MNB hivatkozott számú számlájára kell befizetni, a határozat számának feltüntetésével „késedelmi pótlék” megjelöléssel. A kiszabott és meg nem fizetett bírságot, valamint a meg nem fizetett vagy késedelmesen megfizetett bírság miatt felszámított késedelmi pótlékot az állami adóhatóság adók módjára hajtja be.


Budapest, 2016. július 05.

Dr. Kandrács Csaba
ügyvezető igazgató

Határozat letöltése pdficon large

 

 

 

pénz- és tőkepiaci Engedélyezési főosztály

 

Takarék Faktorház Pénzügyi Szolgáltató 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság                        Ügyintéző:            dr. Bali Dóra

 

Garamszegi Tamás ügyvezető                                     Telefon:                 489-9482

részére

                                                                                      E-mail:                balid@mnb.hu

 

                                                                                      Iktatószám:          17844-9/2019

Budapest                                                                       Budapest, 2019. június 12.

Fogaskerekű utca 4-6.

1125

 

 

Tárgy: tudomásulvétel

 

 

 

Tisztelt Ügyvezető Úr!

 

A Takarék Faktorház Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1125 Budapest, Fogaskerekű utca 4-6.) (Pénzügyi Vállalkozás) Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9., telephely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) (MNB) felé elektronikus úton a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) alapján kiszervezésre vonatkozó bejelentést tett.

 

A Hpt. 68. §-a alapján az MNB nyilvántartásba vette, hogy a Pénzügyi Vállalkozás és a

 

 

 

Név:                                      Takarékinfo Központi Adatfeldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság

 

Székhely:                              Magyarország, 1027 Budapest, Kapás utca 11-15.

 

Adószám:                              12184756-4-41

 

kiszervezés időtartama:     határozatlan

 

 

 

2018. 12. 17. napján informatikai szolgáltatás („Faktori” rendszerrel kapcsolatos teljeskörű hardver infrastruktúra és szoftver üzemeltetési szolgáltatás) tárgyában szerződést kötött.

 

 

 

Felhívom a Pénzügyi Vállalkozás szíves figyelmét a szerződés vonatkozásában a Hpt. 68. § (1)-(12) bekezdésében foglaltak betartására, valamint arra, hogy a Pénzügyi Vállalkozás és a kiszervezett tevékenységet folytató Társaság köteles eleget tenni a vonatkozó adatvédelmi szabályoknak és az üzleti titokra vonatkozó előírásoknak is. A Pénzügyi Vállalkozás köteles a kiszervezett tevékenységei körét és a kiszervezett tevékenységek végzőjét az üzletszabályzatában feltüntetni.

 

 

 

Tisztelettel:

 

Palasikné dr. Kirschner Dóra

főosztályvezető

 

ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT IRAT

 

1013 Budapest, Krisztina krt. 39. | Levelezési cím: 1534 Budapest BKKP Postafiók: 777. | Telefon: +36 (1) 4899-100, Fax: +36 (1) 4899-102

 

Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra.

Felhívás Kötelező Ügyfél Átvilágításról

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy 2019. június 25-én a Parlament elfogadta A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017.évi LIII. törvény módosítását, mely szerint a Hitelintézeteknek 2019. október 31. napjáig kell elvégezniük valamennyi meglévő Ügyfelük tekintetében az ismételt átvilágítást! Kérjük, hogy amennyiben az Ön esetében ez nem történt még meg, olvassa el részletes tájékoztatónkat az alábbi gombra kattintva!

Részletek