Bankszámla és ahhoz kapcsolódó betétek

 

Bankunk a szövetkezeti hitelintézetek intergrációjához csatlakozó takarékszövetkezetek és több bank egyesüléséből jött létre, így a jogelődök által megkötött szerződések alapján eltérő rendelkezésű bankszámlákat és bankbetéteket kezel.

 

Az Örökhagyó fizetési számláinak, hiteleinek lezárásáról mihamarabb érdemes, illetve szükséges gondoskodni az esetleges késedelem és a további, a Hirdetmény/Kondíciós lista (www.takarekbank.hu/hirdetmenyek) alapján a bank által felszámítható költségek, díjak elkerülése érdekében.

 

 • Amennyiben a számlának és a kapcsolódó betétnek csak az elhunyt volt a tulajdonosa, haláleseti kedvezményezetti jelölés hiányában a hagyatéki elszámolás során az örökösök a kifizetéskori teljes egyenleg felvételére jogosultak a számla és a kapcsolódó betétek egyidejű megszüntetése mellett.

 

Hitelintézetünk az elhalálozás időpontjától a számlavezetési díjakat és költségeket az eredeti szerződéses feltételek szerint jogosult felszámítani, melyek mértékéről a bankunk honlapján (www.takarekbank.hu/hirdetmenyek ) az adott szerződésre irányadó Hirdetmény/Kondíciós lista, illetve az ügyintézők a bankfiókokban személyesen nyújtanak tájékoztatást

 

Elhunyt számlavezetett ügyfeleink esetében a fizetési számla lezárására pozitív számlaegyenleg esetén a haláleseti kedvezményezett részére, annak hiányában az örökös(ök) részére történt kifizetést követően, míg, ha a számlán tartozás áll fenn, úgy annak örökös(ök) általi megfizetése mellett kerülhet sor. A számlazárási kérelem a kifizetési kérelemmel együttesen nyújtható be a fent írt módok valamelyikén.

 

Két tulajdonosú bankszámla termék esetén:

 

 • a szerződésben rögzített módon lehetnek egymás haláleseti kedvezményezettjei vagy
 • amennyiben a szerződés nem rendelkezett e tekintetben és külön haláleseti rendelkezést sem tettek a társtulajdonosok, úgy az egyik tulajdonos halála esetén a haláleset napján fennálló egyenleg örökhagyóra jutó hányada (a társtulajdonosok eltérő megállapodásának hiányában 50%-a) a hagyaték tárgyát képezi.
 • Két tulajdonosú számla/betét esetén, amennyiben a szerződésben a felek egymás kedvezményezettjei, úgy külön haláleseti rendelkezés nem tehető.
 • Amennyiben a bankszámlaszerződés alapján a számlatulajdonosok nem egymás kedvezményezettjei, de önálló rendelkezési joggal rendelkeznek a számla felett, úgy a haláleset napján fennálló egyenlegnek a számlatulajdonosok eltérő megállapodásának hiányában 50%-a hagyatékot képez.

 

Kéttulajdonosú számla esetén a túlélő számlatulajdonos tovább használhatja a számlát az alábbiak szerint:

 

 • Két tulajdonosú számla esetén a túlélő számlatulajdonos - haláleset bejelentését követően is - a haláleset bekövetkeztekor fennálló egyenleg 50%-án felüli, zárolt összeggel szabadon rendelkezik.
 • Amennyiben a számlatulajdonosok egymás haláleseti kedvezményezettjei voltak, a túlélő számlatulajdonos a számla teljes egyenlege felett rendelkezhet, az a hagyaték tárgyát nem képezi. Az elhunyt bankszámláról történő törlését bankunk – hagyatéki közjegyzői megkeresés válaszadási kötelezettségére tekintettel - a hagyatéki eljárás lezárásának vagy hagyatéki vagyon hiányában nem indított hagyatéki eljárással kapcsolatban, az Önkormányzat által kiadott igazolás alapján végzi el.

 

 

Okiratos betétek (betétkönyv, nyereménybetét)

 

Több tulajdonosú betét esetén az életben maradt tulajdonos az őt megillető tulajdoni részről saját jogon, a hagyatéki eljárás bevárása nélkül is jogosult rendelkezni, az elhunytra eső tulajdoni hányad zárolása mellett.

 

Okiratos betét hagyaték útján történő megszüntetése vagy a betétből történő kifizetés kizárólag az okirat bemutatása és a fiók általi bevonása mellett történhet meg. Amennyiben nincs az örökös(ök) birtokában az okirat (pl. elveszett, megsemmisült), akkor az örökös kezdeményezésére le kell folytatni az okiratokra vonatkozó megsemmisítési eljárást (közjegyzőnél).

 

Óvadéki betét csak a biztosított hitel/ egyéb követelés alapjául szolgáló jogviszony megszűnése /teljes visszafizetése/ után fizethető ki.

 

Nyereménybetét hagyaték esetén, amennyiben az ügyfél a nyereménybetét okiratát kikérte és ezért az kikerült a bank felelős őrzése alól, úgy nyereménybetét hagyaték kifizetése a nyereménybetét megszüntetése kizárólag az okirat bemutatása és a fiók általi bevonása mellett történhet meg. Amennyiben nincs az örökös(ök) birtokában az okirat (pl. elveszett, megsemmisült), akkor az örökös kezdeményezésére (költségére) le kell folytatni az okiratokra vonatkozó megsemmisítési eljárást (közjegyzőnél).

 

Postahelyen értékesített bankszámlák, betétek (önálló lekötött betétek, nyereménybetétek)

 

A haláleset bejelentése bármelyik postahivatalban megtehető.

 

A Postahelyen kötött termékeket öröklő személyek részére a jogerős végzés benyújtását, illetve a haláleseti kedvezményezetteket a halálesetről történt tudomásszerzés követő 30 napon belül bankunk levélben küld nyilatkozat nyomtatvány, melyet kitöltve bankunk bármelyik bankfiókjában személyazonosítás mellett szükséges az örökösnek (vagy meghatalmazottjának) benyújtania.

 

Személyes megjelenés hiányában – ha a kifizetésre jogosult átvilágításával kapcsolatos intézkedések nem történtek meg bankunkban korábban, vagy a Pmt. rendelkezései szerint azok ismételt elvégzése válik szükségessé – az itt megjelölt:

 • azonosító okmánynak (személyazonosító igazolvány vagy vezetői engedély vagy útlevél) és
 • magyarországi lakóhely vagy tartózkodási hely esetén a lakcímkártya lakcímet tartalmazó oldalának hiteles (közjegyző vagy konzulátus által készített) másolata

 benyújtását is kérjük meghatalmazott személy útján.

 

Készpénzes kifizetőhelyének egyeztetése

A postán értékesített bankszámla/betét/nyereménybetét termék(ek)ben kezelt összeg készpénzes kifizetőhelyének egyeztetése érdekében javasoljuk a 7×24 órás ügyfélszolgálatunkkal a +36/1/311-3110-es telefonszámon egyeztetni az örököshöz legközelebb eső, postai termék kifizetésére kijelölt bankfiók elérhetőségét.

 

Hitel ügyletek

 

Az örökösök a hagyaték tárgyaival és a hagyaték erejéig egyetemlegesen felelnek a hagyatéki tartozásokért, így bármely örököstől a teljes követelésünk hagyatékból történő megtérítése kérhető mindaddig, míg a hagyatéki vagyon valamennyi hagyatéki tartozásra fedezetet nyújt.

Amennyiben a hagyatéki vagyon nem fedezi a hagyatéki tartozásokat, az örökösök arányos kielégítést kötelesek biztosítani az egyes hagyatéki hitelezőknek, amely alól a zálogjoggal biztosított követelések kivételt képeznek.

 

Amennyiben hitelügylet adósának örököseként az Örökhagyó hitelét/hiteleit egyösszegű teljesítéssel lezárni nem áll módjában, és a szerződés(ek)ben foglaltaknak megfelelően kívánja a hitelt/hiteleket visszafizetni, vagy a szerződésekből eredően lejárt és esedékes tartozás áll fenn, a szükséges teendőkről bankfiókjainkban kaphat részletes tájékoztatást.

 

Kérjük, hogy az esetleges fizetési nehézségét időben jelezze, mert minél hamarabb intézkedik, annál korábban tudjuk megvizsgálni a lehetőségeket, elkerülve ezzel a lejárt és esedékes tartozás - illetve az ahhoz kapcsolódó költségek - növekedését és a hitelügylet felmondását.

 

Zálogtárgy öröklés esetén bankunk zálogjogával biztosított követelésekre teljes kielégítés kérhető a zálogtárgyból – azaz a biztosíték erejéig – a hagyatéki tartozások sorrendjétől függetlenül.

 

Zálogjoggal terhelten örökölt ingatlan vagy ingó vagyontárgy örököseként a zálogjoggal biztosított fennálló tartozás rendezésének lehetőségéről és módjáról szintén bankfióki kollégáinknál érdeklődhet.

 

Csoportos hitelfedezeti életbiztosítási kárbejelentéshez szükséges információk

 

Amennyiben elhunyt ügyfelünk hitelszerződéséhez csoportos hitelfedezeti biztosítás tartozott, akkor bankunk végzi a biztosító felé a kárbejelentését, melyhez a hozzátartozó(k) részéről benyújtandó általánosságban szükséges dokumentumok:

 • halotti anyakönyvi kivonat másolata
 • halottvizsgálati bizonyítvány másolata (olvasható példány szükséges)
 • hatósági eljárás esetén a vizsgálatot lezáró határozat másolata

 

MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. befektetési számláján kezel hagyatékkal kapcsolatos információk

 

A befektetési szolgáltatási számlával kapcsolatban a Takarékbank Zrt. a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) szerinti befektetési szolgáltatási és kiegészítő szolgáltatási tevékenységét az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. közvetítőjeként eljárva végzi, így ezen szolgáltatásokkal kapcsolatos hagyatéki adatszolgáltatást az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1122. Budapest, Pethényi köz 10.) látja el.

 

Az MTB Zrt. kezelésében lévő befektetési számlákról történő hagyatéki kifizetést Takarékbank bankfiók hálózatán keresztül, mint közvetítő látja el a személyesen megjelenő, a jogerős végzésben szereplő örökös részére.

 

Törvényi rendelkezés értelmében befektetési számla esetében – kivéve a stabilitási megtakarítási számlát – elhalálozási rendelkezés nem tehető. bankunk a halálesetről történő tudomásszerzést követően annak egyenlegére hagyatékot képez.

 

Az Ügyfél halálával a meghatalmazott rendelkezési joga is hatályát veszti.

 

Az örökös az befektetési számlán kezelt hagyatékot csak saját nevén nyitott értékpapír számlára történő átvezetéssel veheti birtokba. Amennyiben az örökös nem rendelkezik értékpapírszámlával, úgy azt bankunkban megnyithatja, vagy megadhat más banknál vezetett értékpapírszámlát, melyre a hagyaték átvezethető.

Az örökös általi rendelkezést követően (több örökös esetén az utolsó elszámolást követően) az elhunyt befektetési számlája megszűnik.

 

MTB Zrt.  Befektetési szolgáltatási tevékenységekre és kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzat I. fejezet 6.1 pontja szabályozza az ügyfél halálával kapcsolatos banki eljárást, mely Üzletszabályzat a Takarékbank Zrt. honlapján itt érhető el:

https://takarekbank.hu/maganszemelyek/befektetesi-dokumentumok-mtb-befektetesi-szolgaltatasi-tevekenysegre-es-kiegeszito-szolgaltatasokra-vonatkozo-uzletszabalyzata

 

Hiteltörlesztési moratórium

A hiteltörlesztési moratóriummal kapcsolatos tájékoztatást a Részletek gombra kattintva olvashatja!

 

Részletek