Adó-visszatérítési támogatás - www.takarekbank.hu

1. Milyen célokra igényelhető?

 

   a.) Bármely településen

 

A legfeljebb 150 m2 hasznos alapterületű lakás vagy a legfeljebb 300 m2 hasznos alapterületű egylakásos lakóépület vásárlása vagy építése esetén a telekárat is tartalmazó vételárához a természetes személy vevő, illetve a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költségéhez a természetes személy telektulajdonos építtető; illetve az építési bekerülési költség megfizetéséhez az ilyen lakás természetes tulajdonos építője vagy építtetője, aki ha az építés helyéül szolgáló telek tulajdonosa, az építési telek vételárához is.

 

  • új lakás építése nem generálkivitelezéssel (27%-os ÁFA), illetve az építkezés helyéül szolgáló építési telek vételárához
  • új lakás építése generálkivitelezéssel (5%-os ÁFA)
  • új lakás vásárlása (5%-os ÁFA)
  • félkész lakás vásárlását követően annak továbbépítése (27%-os ÁFA)
  • építőközösségi finanszírozásban történő építés (27%-os ÁFA)

    ahol az építkezés 2008. július 1-jén vagy azt követően kiállított építési engedély vagy 2016.

    január 1-jét követően az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén az építési

    tevékenység bejelentése alapján történt.

 

   b.) Preferált kistelepülésen:

 

  • használt lakás vásárlása esetén annak egyidejű bővítése és/vagy korszerűsítése esetén (27%-os ÁFA),
  • meglévő lakás bővítése és/vagy korszerűsítése esetén (27%-os ÁFA).

 

Fontos! A támogatás iránti kérelem a használatba vételi engedély kiadását, a használatba vétel tudomásulvételét, vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének/bővítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány a kiadását megelőzően kell, hogy benyújtásra kerüljön.

 

 

2. A támogatás igénylése

 

Az adó-visszatérítési támogatás legfeljebb egy alkalommal

a.) a 27%-os ÁFA-tartalmú építési munkák alapján - új lakás építése esetén - a 2018. január 1-én

     vagy azt követően kiállított számla alapján legkésőbb 2022. december 31-ig igényelhető,

b.) az 5%-os ÁFA-tartalmú költségekre - új lakás vásárlása, vagy generálkivitelezésben történő

     építtetése esetén - 2021. január 1-jén vagy azt követően kiállított számla alapján legkésőbb

     2022. december 31-ig igényelhető, amennyiben a kérelemhez CSOK igénylés is kapcsolódik,

c.) preferált kistelepülésen megvalósuló - fent nevezett - építési jellegű munkálatok esetén a

     2018. január 1-én vagy azt követően kiállított számla alapján legkésőbb 2022. június 30-ig

     igényelhető.

 

3. A támogatás összege

 

a.) a 27%-os ÁFA-tartalmú építési munkák esetén az építkezés helyéül szolgáló építési telek,

     valamint a lakás vagy egylakásos lakóépület - Hitelintézet által elfogadott költségvetés szerinti

     - építéséhez megvásárolt anyagok és igénybe vett szolgáltatások számlájában feltüntetett és 

     a kiállított számla szerint megfizetett általános forgalmi adó összege, de legfeljebb 5 millió Ft,

b.) az 5%-os ÁFA-tartalmú költségek esetén a telekárat is tartalmazó vételár, illetve a hitelintézet

     által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költség számlájában feltüntetett és a

     kiállított számla szerint megfizetett általános forgalmi adó összege (összegkorlát nélkül),

c.) preferált kistelepülésen megvalósuló építési jellegű munkálatok esetén a bővítéshez és/vagy

     korszerűsítéshez megvásárolt anyagok és igénybe vett szolgáltatások számlájában

     feltüntetett és a kiállított számla szerint megfizetett általános forgalmi adó összege, de

     legfeljebb 5 millió Ft.

 

4. Személyi feltételek

 

A támogatás igénylésekor személyi feltételeknek is eleget kell tenni, ezek valamelyikének nem teljesülése esetén az Adó-visszatérítési támogatás nem adható.

 

Társadalombiztosítási jogviszony

 

A kedvezmény akkor igényelhető, ha az igénylő - házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél - kérelem benyújtásának időpontjában

 

- 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a Tbj. 6. §-a szerint biztosított vagy a Tbj. 4. §

  11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül, - új lakás vásárlása

  vagy építése esetén ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyt -, vagy új lakás vásárlása

  vagy építése esetén büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratba

  foglaltan nyilatkozik arról, hogy a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú

  nevelési-oktatási intézményben vagy felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás

  keretében tanulmányokat folytat  és

- legalább 180 napja folyamatosan biztosított - ideértve azt is, ha a legalább 180 nap folyamatos

  jogviszonyban legfeljebb 30 nap megszakítás van. A 180 nap teljesíthető:

     o TB jogviszonnyal (új lakáscél esetén ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyt), és ezt

        30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, vagy

     o középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy felsőoktatási intézményben nappali

        rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat és erről büntetőjogi felelősség

        vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik,

     o magyar állampolgár igénylő kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy

        nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítás

        rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi

        szervezet által kiállított hiteles fordítással igazolt TB igazolással,

     o a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül - új

        lakás vásárlása vagy építése esetén ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban

        foglalkoztatott személyt -, és ezt 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja.

 

A Tbj. 6§ szerinti biztosítotti jogviszonyt nem kell igazolni, ha

 

- az igénylő a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának végleges

  határozata alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül.

- az igénylő - házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél valamely

  másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet

  társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt áll, valamint vállalja, hogy a támogatási

  szerződés megkötését követő 180 napon belül a Tbj. 6. §-a szerinti biztosítottá válik.

- az igénylő - együttes igénylők esetén legalább az egyik fél - a kérelem benyújtásának

  időpontjában öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban

  részesül.

 

Köztartozásmentesség

 

A kedvezmény iránti kérelem benyújtásának időpontjában az igénylők egyikének sem lehet az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása.

 

Büntetlen előélet

 

Az igénylőnek és házastársának büntetőjogi felelősség vállalásával nyilatkoznia kell, hogy a büntetőjogi felelősséget a bíróság a vonatkozó Kormányrendeletek szerinti bűncselekmény elkövetése miatt nem állapította meg vagy megállapította, de a kedvezmény igénylésének időpontjában az igénylő e bűncselekmények vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült.

 

Az igénylő fentieket - választása szerint - a nyilatkozat helyett 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvánnyal is igazolhatja.

 

Preferált kistelepülésen igényelt támogatás esetén a nyilatkozati lehetőség nem áll fenn, kötelezően az érvényes (90 napnál nem régebbi) hatósági erkölcsi bizonyítványt kell bemutatni.

 

5. Tárgyi feltételek

 

Kötelező tulajdonszerzési elvárások a támogatással érintett ingatlanban

 

A támogatással érintett ingatlanban csak a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont, valamint a kiskorú gyermek, kizárólag a jogszabály által nevesített esetekben.

 

Házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén az új lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie.

 

Számlabenyújtási kötelezettség

 

Az elfogadott költségvetés szerinti bekerülési díj legalább 70%-áról (új lakás vásárlás esetén a vételár 100%-áról) a támogatott személy saját nevére kiállított számlát kell bemutatni.

 

Az adó-visszatérítési támogatás

 

a.) a 27%-os ÁFA-tartalmú építési munkák után igényelhető támogatás kizárólag a 27%-os ÁFA-

     mértékkel kiállított számla vagy számlák benyújtása esetén vehető igénybe. A 70%-os

     számlabemutatási kötelezettség teljesítésénél az 5%-os általános forgalmi adó mértékkel

     kiállított számla nem vehető figyelembe.

b.) az 5%-os ÁFA-tartalmú költségek figyelembevételével igényelhető támogatás- kizárólag az

     5%-os ÁFA-mértékkel kiállított számla vagy számlák benyújtása esetén vehető igénybe. A

     számlabemutatási kötelezettség teljesítésénél a 27%-os általános forgalmi adó mértékkel

     kiállított számla nem vehető figyelembe.

 

Új lakás építése vagy bővítés/korszerűsítés esetén 2018. január 1-én vagy azt követően, de az építési engedély kiadását vagy a bővítési/korszerűsítési munkák megkezdését legfeljebb 6 hónappal megelőzően kiállított számla fogadható csak el.

 

6. További tájékoztatás

 

A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek vagy adótanácsadásnak. Kérjük, a részletekről tájékozódjon a Takarékbank fiókjaiban, vagy a honlapon közzétett dokumentumokból. További információért forduljon munkatársainkhoz.

 

 

A hatályon kívüli hirdetmények, Általános Szerződési Feltételek, Üzletszabályzatok és egyéb dokumentációk megtekinthetőek a https://www.takarekbank.hu/maganszemelyek/hitelek1 oldalon.


Kapcsolódó dokumentumok:

Tisztelt Ügyfelünk!

A Takarékbank a koronavírus-járvány további terjedésének megakadályozása érdekében több intézkedést hozott, melyeket megtekinthet a Részletek gombra kattintva.

 

Kérjük, lehetőség szerint intézze pénzügyeit a Takarék Netbankban, a VideoBankon keresztül, vagy keresse ügyfélszolgálatunkat a nap 24 órájában a 06 1 311 3110-es telefonszámon.

 

RÉSZLETEK