Adó-visszatérítési támogatás - Takarék Csoport

Kik vehetik igénybe?

 

Új lakás építése esetén

 • legfeljebb 150 m2 hasznos alapterületű lakás vagy a legfeljebb 300 m2 hasznos alapterületű egylakásos lakóépület természetes személy építője vagy építtetője az építési bekerülési költség megfizetéséhez, illetve
 • az építkezés helyéül szolgáló építési telek vételárához az építési telek természetes személy tulajdonosa.

 

 

A támogatást igényelhető továbbá használatba vételi engedéllyel nem rendelkező ingatlan megvásárlását követően annak továbbépítéséhez, ahol az építkezés 2008. július 1-jén vagy azt követően kiállított építési engedély vagy 2016. január 1-jét követően az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén az építési tevékenység bejelentése alapján történt.

 

Fontos! A támogatás iránti kérelem a használatba vételi engedély kiadását, a használatba vétel tudomásulvételét, vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány a kiadását megelőzően kell, hogy benyújtásra kerüljön.

 

 

A támogatás mértéke

 

Az adó-visszatérítési támogatás legfeljebb egy alkalommal a 2015. január 1-én vagy azt követően kiállított számla alapján, de legkésőbb 2019. december 31-ig igényelhető.

 

A támogatás összege megegyezik az építkezés helyéül szolgáló telek, valamint a lakás vagy lakóépület Hitelintézet által elfogadott költségvetés szerinti építéséhez megvásárolt anyagok és igénybe vett szolgáltatások számlájában feltüntetett és a kiállított számla szerint megfizetett általános forgalmi adó összegével, de legfeljebb 5 millió Ft.

 

 

Személyi feltételek

 

A támogatás igénylésekor személyi feltételeknek is eleget kell tenni, ezek valamelyikének nem teljesülése esetén az Adó-visszatérítési támogatás nem adható.

 

Társadalombiztosítási jogviszony
A kedvezmény akkor igényelhető, ha az igénylő - házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél - kérelem benyújtásának időpontjában

 • 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a Tbj. 5. §-a szerint biztosított, - ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyt -, vagy büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik arról, hogy a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat.
 • legalább 180 napja folyamatosan biztosított - ideértve azt is, ha a legalább 180 nap folyamatos biztosításban legfeljebb 30 nap megszakítás van. A 180 nap teljesíthető:
 • TB jogviszonnyal (ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyt), és ezt 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, vagy
  • középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik, vagy
  • kereső tevékenysége alapján valamely másik Európai Gazdasági Térség tagállamának társadalombiztosítási rendszere általi kiállított és hiteles fordítással igazolt TB igazolással.

 

 

A biztosítotti jogviszonyt nem kell igazolni, ha

 • az igénylő ápolási díjban részesül.
 • az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél valamely másik EGT állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt áll, valamint vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a Tbj. 5. §-a szerinti biztosítottá válik.
 • az igénylő – együttes igénylők esetén legalább az egyik fél - a kérelem benyújtásának időpontjában öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesül.

 

 

NAV igazolás
A kedvezmény iránti kérelem benyújtásának időpontjában az igénylők egyikének sem lehet az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása.


Büntetlen előélet
Az igénylőnek és házastársának büntetőjogi felelősség vállalásával nyilatkoznia kell, hogy a büntetőjogi felelősséget a bíróság a Rendelet 1. melléklet szerinti bűncselekmény elkövetése miatt nem állapította meg vagy megállapította, de a kedvezmény igénylésének időpontjában az igénylő e bűncselekmények vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült.
Az igénylő fentieket - választása szerint - a nyilatkozat helyett 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvánnyal is igazolhatja.
 

 

Tárgyi feltételek


Kötelező tulajdonszerzési elvárások a támogatással érintett ingatlanban

A támogatással érintett ingatlanban csak a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont, valamint a kiskorú gyermek is a jogszabály által nevesített esetekben.

Házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén az új lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie.

 

Számlabenyújtási kötelezettség

Az elfogadott költségvetés szerinti bekerülési díj legalább 70%-áról a támogatott személy saját nevére kiállított számlát kell bemutatni.

Az adó-visszatérítési támogatás kizárólag a 27%-os általános forgalmi adó-mértékkel kiállított számla vagy számlák benyújtása esetén vehető igénybe. A 70%-os számlabemutatási kötelezettség teljesítésénél 27% vagy 0%-os ÁFA tartalmú számlákat lehet bemutatni.

Új lakás építése esetén 2015. január 1-én vagy azt követően, de az építési engedély kiadását legfeljebb 6 hónappal megelőzően kiállított számla fogadható csak el.

 

A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek vagy adótanácsadásnak. Kérjük, a részletekről tájékozódjon a Szövetkezeti Hitelintézetek fiókjaiban vagy honlapjukon közzétett dokumentumokból. További információért forduljon a Szövetkezeti Hitelintézetek munkatársaihoz.

Kapcsolódó dokumentumok:

Felhívás Kötelező Ügyfél Átvilágításról

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy 2019. június 25-én a Parlament elfogadta A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017.évi LIII. törvény módosítását, mely szerint a Hitelintézeteknek 2019. október 31. napjáig kell elvégezniük valamennyi meglévő Ügyfelük tekintetében az ismételt átvilágítást! Kérjük, hogy amennyiben az Ön esetében ez nem történt még meg, olvassa el részletes tájékoztatónkat az alábbi gombra kattintva!

Részletek